http://shop.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=300525
/classified/listingdisplay.aspx
shop.nguoi-viet.com
Cần thợ tay chân nước, mới có bằng OK, lớn tuổi OK, nếu biết về...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt